Regulamin świadczenia usług aplikacji WGSM.pl

Regulamin świadczenia usług aplikacji WGSM.pl

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług przez serwis WGSM.PL określa założenia, zakres i warunki wykonywania przez firmę GSMCENTER.PL Dawid Winczewski ul. Siemiradzkiego 29/LU3 31-137 Kraków NIP:661-208-18-95, usług w ramach w/w systemu.

2. Definicje.
Użyte w regulaminie terminy, mają następujące znaczenie:
2.1. Operator WGSM.PL – gsmcenter.pl Dawid Winczewski
2.2. Klient podmiot korzystający z serwisu WGSM.PL
2.3. Serwis serwis WGSM.PL
2.4. Umowa – umowa o świadczenie usług poprzez serwis.
2.5. Regulamin niniejszy regulamin.

2.6. Dni robocze dni od poniedziałku doi piątku z wyłączeniem dni świątecznych (ustalonych przez ustawodawcę).
2.7. Godziny robocze godziny od 10 do 18 w dni robocze.
2.8. Pierwsze logowanie pierwsze logowanie zarejestrowanego klienta do serwisu.

3. Prawa autorskie
Wyłączne prawa autorskie do serwisu WGSM.PL należą do GSMCENTER.PL Dawid Winczewski ul.Siemiradzkiego 29/LU3 31-137 Kraków NIP:661-208-18-95,. Prawa autorskie związane z serwisem WGSM.PL podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.);

4. Zakres świadczonych przez serwis usług:
Na mocy umowy operator, przy pomocy serwisu, zobowiązuje się na rzecz klienta świadczyć następujące usługi:
4.1. Prowadzenie bazy danych kontrahentów klienta,
4.2. Prowadzenie bazy danych towarów i usług klienta
4.3. Prowadzenie kartoteki wystawionych faktur sprzedaży
4.4. Prowadzenie kartoteki wystawionych faktur pro-forma sprzedaży
4.5. Prowadzenie kartoteki wystawionych rachunków sprzedaży
4.6. Wystawianie faktury sprzedaży,
4.7. Wystawianie faktur pro-forma sprzedaży
4.8. Wystawianie faktur korygujących
4.9. Wystawianie rachunków sprzedaży
4.10. Automatyczne prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży.

5. Klient może korzystać z usług serwisu przy pomocy przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze podłączonym do internetu.
5.1 Klient może korzystać z wszystkich usług serwisu za pomocą dowolnego komputera podłączonego do internetu.
5.2 Operator gwarantuje poprawne funkcjonowanie serwisu pod przeglądarkami Mozilla Firefox 1.5 i nowsze (zarówno pod systemem Linux i Windows)
5.3. Klient chcąc rozpocząć pracę w serwisie zobligowany jest do rejestracji oraz wprowadzenia danych podczas pierwszego logowania.
5.4. Poprawne funkcjonowanie serwisu uzależnione jest od tego, czy klient wprowadza dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
5.5.1. Podczas rejestracji klient wprowadza własne, wymyślone przez siebie i znane tylko sobie: login i hasło.
5.5.2. Login musi zawierać co najmniej 6 znaków.
5.5.3. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną cyfrę.
5.6. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialność w razie ujawnienia przez klienta hasła lub loginu osobom trzecim.
5.7.1. Podczas rejestracji, klientowi zostanie nadany przez serwis unikalny i tajny klucz.
5.7.2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia tajnego klucza osobie trzeciej.
5.7.3. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku, kiedy klient zapomni hasło i wygenerowanie nowego hasła nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od operatora.

6. Okres świadczenia usług, zawarcie umowy i korzystanie z modułów
6.1. Rejestracja klienta jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu i zawarciem umowy.
6.2. Korzystanie z modułów jest bezpłatne przez pierwsze 2 miesiące po tym okresie obowiązuje cennik zamieszony na stronie www.wgsm.pl
6.3. Akceptacja regulaminu przez klienta jest podstawą do kontynuowania pracy z serwisem
6.4. Umowa wchodzi w życie, z chwilą akceptacji regulaminu przez klienta.
6.5. Zerwanie umowy mam miejsce wtedy, gdy klient nie loguje się na swoje konto przez okres jednego roku.
6.6. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy, jeżeli klient:
6.6.1. Świadomie narusza postanowienia umowy lub regulaminu;
6.8.2. Dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do SERWISU;
6.8.3. Dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
6.8.4. Działa na szkodę operatora;
6.8.5. Podał nieprawdziwe dane;
6.8.6. W innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

7. Dane klienta i ich ochrona
7.1. Dane klienta, wprowadzane do serwisu, stanowią jego własność.
7.2. Wszelkie dane klienta gromadzone i przetwarzane są przez serwis w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, tzn. właściwego wystawiania faktur, rachunków, prawidłowego wypełniania deklaracji i innych dokumentów generowanych przez serwis.
7.3. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych klienta, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do serwisu.
7.4. Na ochronę, o której mówi pkt. 7.3. składają się w szczególności:
7.4.1. System bezpieczeństwa transmisji danych dane klienta szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) – w przygotowaniu
7.4.2. System kontroli dostępu do danych tylko klienta ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła, o którym mowa w pkt. 5.6. Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych klienta, poza danymi o których mowa w pkt. 5.5.1.;
7.4.3. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń wszelkie wprowadzone przez klienta dane będą przechowywane w nowoczesnym centrum obliczeniowym zaprojektowanym w taki sposb, aby bezawaryjnie przechowywać wszelkie dane. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dane klienta będą przechowywane na kilku serwerach;
7.4.4. System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego budynek i urządzenia gdzie będą przechowywane dane klienta są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.
7.5. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez klienta.
7.6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
7.7. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych klienta osobom trzecim.
7.8. W razie rozwiązania umowy wszystkie dane klienta zostaną usunięte z bazy danych serwisu w dniu rozwiązania umowy.
7.9. Zatwierdzając postanowienia regulaminu klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w pkt. 7.2., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

8. Odpowiedzialność operatora
8.1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie serwisu pod względem technicznym.
8.2. Operator podejmuje wszelkie starania aby, zapewnić prawidłowe funkcjonowanie serwisu pod względem prawnym.
8.2.1. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji serwisu.
8.2.2. Aktualizacja o której mowa w pkt. 8.2.1. dokonywana będzie przez operatora bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez klienta.
8.3. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 7.4., w celu ochrony danych klienta.
8.4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzeniem przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym) powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania serwisu.
8.5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez klienta z serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których klient łączy się z serwisem.

9. Zmiana Regulaminu
9.1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu.
9.2. O zamiarze zmiany regulaminu operator jest zobowiązany zawiadomić klienta, udostępniając treść nowego regulaminu.
9.3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia doręczenia klientowi informacji, o której mowa w pkt. 9.2.
9.4. Korzystanie z serwisu po wejściu w życie nowego regulaminu, jest jednoznaczne z jego akceptacją.

10. Przyjęcie warunków Regulaminu
10.1. Jeżeli zgadzasz się z postanowienia niniejszego Regulaminu, po sprawdzeniu poprawności danych Użytkownika zaloguj się do systemu po przez www.wgsm.pl/admin/
10.2. Jeżeli nie zgadzasz się na warunki Regulaminu nie loguj się